ANBI Informatie

In 2019 werd Stichting De Zonnekoningin opgericht. De stichting is vernoemd naar het beeld van Dick Fluitsma. 

Beleidsplan

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en werkzaamheden van Stichting de Zonnekoningin. Er zal worden stilgestaan bij de wijze van verwerving van inkomsten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen uitkeringen doen aan de oprichter(s), bestuurder(s), noch andere personen. Het bestuur ziet erop toe dat enkel het algemene belang wordt gediend en particulier belang volledig afwezig is cq wordt uitgesloten.

Tenslotte zal worden beschreven hoe het vermogen van de stichting wordt beheerd en hoe het vermogen wordt besteedt.

1. Profiel van de Stichting

Stichting de Zonnekoningin houdt kantoor aan Stationsstraat 9, 4872 TA Etten Leur en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74624490. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt enkel het dienen van het algemene nut.

2. Missie, visie & Strategie

Missie ‘van schaduw naar zon’ 

Het bestuur van Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Visie

De doelstelling van deze stichting is het dienen van het algemeen nut in Nederland en in ontwikkelings-/derdewereldlanden door het realiseren van betrokken maatschappelijke doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de stichting mogen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van bovengenoemde doelen. 

Het bestuur dient bij het opstellen van de begroting vanaf 2022 jaarlijkse minimaal EUR 200.000,- van het vermogen aan te wenden om de projecten te ondersteunen. Het instandhouden van het vermogen is geen doel en het is de bedoeling jaarlijks in te teren op het vermogen, zodat binnen 10 tot 12 jaar de Stichting al haar vermogen heeft weggeschonken.

Indien het bestuur het zinvol acht kan er aansluiting worden gezocht bij andere stichtingen om haar doelen zo te bereiken.

Strategie

Op korte termijn, doch voor 1 december 2021, gaat het bestuur bepalen hoe zij projecten moet beoordelen. Hierbij valt te denken aan:

 • omschrijving project/activiteit met het gestelde doel;
 • bedrag dat wordt gevraagd met onderliggende begroting;
 • beknopte omschrijving van de ANBI-stichting;
 • verantwoording achteraf/terugkoppeling na voltooiing project (o.a. ter publicatie op website www.stichtingdezonnekoningin.nl en www.zonnekoningin.nl).

Op de website is een ‘procedure aanvraag’ vermeld.

Stichtingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

3. Activiteiten

De bestuurleden van Stichting de Zonnekoningin voeren de volgende activiteiten uit: 

 • minstens vier maal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden;
 • jaarlijks laat de penningmeester door de externe accountant jaarcijfers opstellen;
 • het bestuur laat het vermogen dat via een legaat is verkregen beleggen door een onafhankelijke vermogensbeheerder uit Breda;
 • in de eerste vergadering van het jaar wordt de minimale jaarruimte (dwz de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld. Deze zullen voornamelijk bestaan uit gerealiseerde rendementen vanuit de beleggingsportefeuille aangevuld met schenkingen, donaties en legaten;
 • het bestuur zal actief op zoek gaan naar projecten om te ondersteunen. Ieder bestuurslid verplicht zich minimaal 1 project per jaar aan te dragen;
 • het bestuur houdt via de website de mogelijkheid open voor derden om projecten aan te dragen; 
 • aanvragen worden behandeld door het bestuurslid dat ze ontvangt. Deze maakt een korte samenvatting van de aanvraag. Alle samenvattingen worden door het secretariaat verzameld en aan de vergaderstukken van de vergadering toegevoegd. Deze stukken worden een week voor de bestuursvergadering toegezonden. Tijdens de vergadering wordt er besloten om de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering;
 • op de website zal jaarlijks een overzicht van (een aantal) afgeronde projecten worden weergegeven;
 • indien het vermogen van de stichting kleiner is dan EUR 15.000,- zal deze aan een andere goede doelen stichting worden overgemaakt en Stichting de Zonnekoningin worden opgeheven nadat de laatste jaarcijfers zijn opgemaakt.

4. Vermogen

Oprichting en Legaat

In het oprichtingsjaar van de stichting (2019) heeft mevrouw F.P.M. Heerkens een lening verstrekt van EUR 100.000 om de oprichting e.d. te kunnen financieren. Deze lening is eind 2021 verrekend met haar legaat.

Projecten

Momenteel staat het Bestuur in contact met meerdere stichtingen om projecten te ondersteunen. In 2021 hebben de volgende projecten/stichtingen een financiële bijdrage ontvangen:

 • 3D Sierra Leone
 • Driving Nurses
 • Waterwheel Barrows
 • Sossah Ambulance
 • Denova Droog

Verantwoording

Jaarlijks zal een externe accountant de cijfers opstellen welke worden gepubliceerd op de website van de stichting. De jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen dienen in ieder geval aangewend te worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid in te teren op het vermogen van de stichting. 

Op de website zal van een aantal projecten een rapportage worden opgenomen met beschrijvingen, interviews en foto’s. Uiteraard zal er met privacy-richtlijnen rekening worden gehouden. Bekijk hier uitgebreid de projecten.

Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke bedankbrief.

5. Financiële gegevens

Balans per 31 december

   

Activa (in €)

   
2021
2020

Financiële vaste activa

423.036 0

Vorderingen

180 0

Effect

1.791.404 67.529
Liquide Middelen 1.076.421 27.140
Totaal 3.291.041
94.669
 

Passiva (in €)

   
2021
2020
Eigen Vermogen 3.287.880 -6.587
Langlopende Schulden 0 100.000
Kortlopende Schulden 3.161 1.256
Totaal 3.291.041
94.669
 
 

Staat van Baten & Lasten

   

Baten (in €)

   
2021
2020
Opbrengsten activa
-1.929
-4.480
Financiële baten
250
0
Resultaat deelnemingen
-4.212
0
Overige bedrijfsopbrengsten
3.306.532
0
Bruto marge
286
-586
Totaal 3.300.927
-5.066
 

Lasten (in €)

   
2021
2020
Bedrijfslasten 5.027 1.089
Rentelasten 1.433 432
Saldo winst
3.294.467
-6.587
Totaal 3.300.927
-5.066

Toelichting bij de Verlies -en Winstrekening over 2021
In 2021 heeft de Stichting haar doel gerealiseerd om voor minimaal EUR 200.000 aan projecten te ondersteunen. Het totaal van de toezeggingen bedroeg EUR 208.500 verspreidt over meerdere ANBI-stichtingen. Er kan bij de penningmeester een verzoek worden ingediend inzage te krijgen in de jaarcijfers over 2021 opgesteld door  administratiekantoor Yeroen B.V.

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan ANBI-stichtingen (actief in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Na iedere bestuursvergadering wordt een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Stationsstraat 9
4872 TA Etten-Leur

06-37277058
info@zonnekoningin.nl
www.zonnekoningin.nl

NL95 ABNA 0857 4265 67

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793