ANBI Informatie

In 2019 werd Stichting De Zonnekoningin opgericht. De stichting is vernoemd naar het beeld van Dick Fluitsma. 

Beleidsplan

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2021 – januari 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en werkzaamheden van Stichting de Zonnekoningin. Er zal worden stilgestaan bij de wijze van verwerving van inkomsten.

De stichting heeft geen winstoogmerk en zal geen uitkeringen doen aan de oprichter(s), bestuurder(s), noch anderen, tenzij de uitkering een ideëel,  maatschappelijk of sociaal kenmerk heeft.

Tenslotte zal worden beschreven hoe het vermogen van de stichting wordt beheerd en hoe het vermogen wordt besteedt.

1. Profiel van de Stichting

Stichting de Zonnekoningin houdt kantoor aan Wilhelminapark 6, 4818 SM Breda en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74624490. De stichting heeft geen personeel in dienst en beoogt niet het maken van winst.

2. Missie, visie & Strategie

Missie ‘van schaduw naar zon’ 

Het bestuur van Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan personen of instellingen (in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Visie

De doelstelling van deze stichting is het dienen van het algemeen nut in Nederland en in ontwikkelings-/derdewereldlanden door het realiseren van betrokken maatschappelijke doelen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de stichting mogen uitsluitend worden aangewend ter verwezenlijking van bovengenoemde doelen. 

Het bestuur dient bij het opstellen van de begroting minimaal de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen aan te wenden om de projecten te ondersteunen. Tevens heeft het bestuur de mogelijkheid om grotere projecten te ondersteunen waarbij er mag worden ingeteerd op het vermogen.

Indien het bestuur het zinvol acht kan er aansluiting worden gezocht bij andere stichtingen om haar doelen zo te bereiken.

Strategie

Op korte termijn, doch voor 30 juni 2021, gaat het bestuur bepalen hoe zij projecten moet beoordelen. Hierbij valt te denken aan:

 • omschrijving project/activiteit met het gestelde doel;
 • bedrag dat wordt gevraagd met onderliggende begroting;
 • beknopte omschrijving van de persoon of instelling;
 • verantwoording achteraf/terugkoppeling na voltooiing project (o.a. ter publicatie op website www.stichtingdezonnekoningin.nl).

Op de website is een ‘procedure aanvraag’ vermeld.

Instellingen die het beogen van winst tot hun doelstelling hebben komen niet in aanmerking voor een bijdrage.

3. Activiteiten

De bestuurleden van Stichting de Zonnekoningin voeren de volgende activiteiten uit: 

 • minstens vier maal per jaar wordt er een bestuursvergadering gehouden;
 • jaarlijks laat de penningmeester door de externe accountant jaarcijfers opstellen;
 • het bestuur laat het vermogen dat via een legaat is verkregen beleggen door een onafhankelijke vermogensbeheerder uit Breda;
 • in de eerste vergadering van het jaar wordt de minimale jaarruimte (dwz de in dat jaar beschikbare financiën voor uitkering) vastgesteld. Deze zullen voornamelijk bestaan uit gerealiseerde rendementen vanuit de beleggingsportefeuille aangevuld met schenkingen, donaties en legaten;
 • het bestuur zal actief op zoek gaan naar projecten om te ondersteunen. Ieder bestuurslid verplicht zich minimaal 1 project per jaar aan te dragen;
 • het bestuur houdt via de website de mogelijkheid open voor derden om projecten aan te dragen; 
 • subsidieaanvragen worden behandeld door het bestuurslid dat ze ontvangt. Deze maakt een korte samenvatting van de aanvraag. Alle samenvattingen worden door het secretariaat verzameld en aan de vergaderstukken van de vergadering toegevoegd. Deze stukken worden een week voor de bestuursvergadering toegezonden. Tijdens de vergadering wordt er besloten om de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet te honoreren voor uitkering;
 • op de website zal jaarlijks een overzicht van (een aantal) afgeronde projecten worden weergegeven;
 • indien het vermogen van de stichting kleiner is dan EUR 15.000,- zal deze aan een andere goede doelen stichting worden overgemaakt en Stichting de Zonnekoningin worden opgeheven nadat de laatste jaarcijfers zijn opgemaakt.

4. Vermogen

Oprichting en Legaat

In het oprichtingsjaar van de stichting (2019) heeft mevrouw F.P.M. Heerkens een lening verstrekt van EUR 100.000 om de oprichting e.d. te kunnen financieren. Deze lening zal later, medio 2021, worden verrekend met een te ontvangen legaat.

Projecten

Er is sinds de oprichting een aantal kleine projecten gesteund:

 • Een afstudeerproject aan de foto-academie te Den Haag van een neef met als onderwerp ‘Help Brabant van de drugs af’ via Stiching Whydonate;
 • Productie van een boek van kunstenaar Dick Fluitsma.
 • Er was net voor de corona-uitbraak contact gezocht met Merel van der Stelt van www.3dsierraleone.com naar aanleiding van een krantenartikel. Deze stichting print met een 3D-printer protheses (o.a. armen en benen) voor inwoners van Sierra Leone die tijdens de burgeroorlog lichamelijk zijn beschadigd. Als gevolg van de corona-uitbraak en de ziekte van een van de bestuursleden is deze projectondersteuning tijdelijk opgeschort. Voor eind 2021 gaan we dit project financieel ondersteunen.

Verantwoording

Jaarlijks zal een externe accountant de cijfers opstellen welke worden gepubliceerd op de website van de stichting. De jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen dienen in ieder geval aangewend te worden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid in te teren op het vermogen van de stichting. 

Op de website zal van een aantal projecten een rapportage worden opgenomen met beschrijvingen, interviews en foto’s. Uiteraard zal er met privacy-richtlijnen rekening worden gehouden.

Iedere donateur die meer doneert dan 100 Euro krijgt een persoonlijke bedankbrief.

5. Financiële gegevens

Balans per 31 december

   

Activa (in €)

   
2020 2019
Effect 67.529 0
Liquide Middelen 27.140 0
Totaal 94.669 0
 

Passiva (in €)

   
2020 2019
Eigen Vermogen -6.587 0
Langlopende Schulden 100.000 0
Kortlopende Schulden 1.256 0
Totaal 94.669 0
 
 

Staat van Baten & Lasten

   

Baten (in €)

   
2020 2019
Totaal 0 0
 

Lasten (in €)

   
Jaar 1 Jaar 2
Algemene Kosten 1.089 0
Totaal Rentelasten 432 0
Totaal 1.521 0

Toelichting bij de zeer beknopte Verlies -en Winstrekening over 2020
Het negatieve beleggingsresultaat over 2020 was € 4.480,-. Aan inkopen werd voor EUR 586,- geboekt. Er kan bij de penningmeester een verzoek worden ingediend inzage te krijgen in de jaarcijfers over 2020 opgesteld door de accountant Yeroen BV.

Stichting De Zonnekoningin tracht door het verlenen van financiële steun aan personen of instellingen (in binnen- en buitenland) op cultureel, vluchtelingen en sociaal terrein meer mensen van ‘schaduw naar zon’ te bewegen.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vanaf eind 2021 wordt er na iedere bestuursvergadering een Nieuwsbrief opgesteld.

Contact

Wilhelminapark 6
4818 SM Breda

06-51988434
st.de.zonnekoningin@hotmail.com
stichtingdezonnekoningin.nl

KvK: 74624490                       
RSIN: 859972793